GRONDSLAG

Stichting PECA is een in Nederland geregistreerde organisatie, die internationaal en interkerkelijk opereert onder met name Pakistaanse christenen. De grondslag van Stichting PECA is de Bijbel, vanuit Bijbelse opdracht is Stichting PECA geroepen om de lasten te dragen van de broeders en zusters in en buiten Pakistan. De grondslag wordt verder uitgewerkt in de internationale ‘TULIP’ belijdenis van het calvinisme:

Totale Verdorvenheid (Total Depravity): “Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.” (Romeinen 3:11)

Onvoorwaardelijke Verkiezing (Unconditional Election): “Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept” (Romeinen 9:11)

Beperkte Verzoening (Limited Atonement): “Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U” (Johannes 17:9)

Onweerstaanbare Genade (Irresistible Grace): “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden –“ (Efeze 2:4,5)

Volharding van de Heiligen (Perseverance of the Saints): “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen 1:6)